Informacja

o przetwarzaniu danych osobowych

Uzupełnienie niniejszego formularza stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez Simply You Novascon sp. z o.o. w celu ułatwienia z Państwem kontaktu w związku z wysłaniem zapytania. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Simply You Novascon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80, 00-175. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Simply You Novascon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80, 00-175.
  2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe@simply-you-novascon.eu
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie 2016/679”), a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.
  4. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, które świadczą usługi na rzecz Simply You Novascon sp. z o.o.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Simply You Novascon sp. z o.o.
  6. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofywanie zgody powinno nastąpić drogą elektroniczną lub pisemną.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Simply You Novascon sp. z o.o. w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych wymaganych przez Simply You Novascon sp. z o.o. będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.